Joris Schaap voerde onder andere onderstaande projecten uit (niet actueel):

Hydrologisch onderzoek en inrichtingsplan Savendonk (2020-2021)

Badus Bodem & Water heeft voor ARK Natuurontwikkeling de waterhuishouding en bodemsamenstelling van dit deel van De Geelders onderzocht. Deze (geo)hydrologische studie is belangrijk om de huidige situatie qua bodem en water te kennen en maatregelen te bepalen die nodig zijn om natuur te herstellen. Daarnaast ontwierp Badus het inrichtingsplan met maatregelen om de verdroging op te heffen, zodat bijzondere flora en fauna terug kan keren en een ecologische verbinding ontstaat tussen boscomplex De Geelders en het Dommeldal. Het plan en de bevindingen uit het onderzoek vormen voor ARK de basis voor behoud en herstel van de natuur in dit gebied.

Hydroloog voor Bosgroep Zuid Nederland (2019 – heden)

Voor de Bosgroep Zuid Nederland ben ik inhoudelijk en zelfstandig partner voor verdrogingsvraagstukken en natuurontwikkeling. Met hydrologische systeemanalyse en veldonderzoek onderbouw ik herstelstrategieën voor natuurgebieden en landgoederen. Daarbij stel ik inrichtingsplannen op voor verschillende gebieden in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Naast de hydrologie verzorg ik bodemkundig veldonderzoek, dat helpt bij het identificeren van kansrijke natuurpotenties en het vaststellen van succesvolle maatregelen.

Geohydroloog Adviescommissie Schade Grondwater (2019 – heden)

Voor de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) ben ik als geohydroloog gedetacheerd en verricht ik onderzoek naar droogteschade en grondwateronttrekkingen. De Waterwet biedt iedereen die denkt schade te ondervinden als gevolg van een vergunde grondwateronttrekking een onderzoek in te laten stellen door de onafhankelijke Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG). Schadegevallen betreffen droogteschade in de landbouw, schade aan gebouwen en infrastructuur en natuurschade. Als hydroloog voer ik dit schade-onderzoek uit, dat bestaat uit het opnemen van het schadebeeld, een grondige geohydrologische systeemanalyse, uitzetten van aanvullend onderzoek, deskundigenoordeel van de schade en een advies naar de schademelder en grondwateronttrekkers.

Natuurontwikkeling Benedictus (2019)

Badus Bodem & Water verkende samen met MLG Gebiedsontwikkeling de natuurpotentie in de ‘Benedictus’, een gebied tussen Tilburg en Oisterwijk. De Provincie Noord-Brabant heeft gronden in dit beekdal van de Voorste Stroom aangewezen voor het Natuurnetwerk Brabant (voormalige ecologische hoofdstructuur). Hier zijn percelen aangekocht om natuur van te maken. De Stichting Duurzaamheidsvallei vraagt met behulp van het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) om de ontwikkelkansen voor natuur in dit gebied te onderzoeken. Met de ecologische kennis van MLG en hydrologische input van Badus is een eerste aanzet gegeven voor kansrijke (natte) natuurontwikkeling in dit fraaie kleinschalige landschap.

Waterwijzer Landbouw (2018)

Voor Wageningen Environmental Research (WEnR, het voormalige Alterra) ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw, een instrument voor het bepalen van gewasopbrengsten als gevolg van hydrologische veranderingen. De Waterwijzer Landbouw geeft een reproduceerbare inschatting van droogte-, nat- en zoutschade en moet de verouderde maar nog steeds gebruikte HELP-tabellen vervangen. Mijn kennis van de agrarische praktijk en onverzadigde zone heb ik ingezet om de schadefuncties te kwantificeren. Daarbij heb ik mij gericht op de verdamping van akkerbouwgewassen, groeistadia en het omzetten van akkerbouwmatige beslismomenten naar modelmatige parameterisatie in het model Soil, Water, Atmosphere and Plant (SWAP).

Bodemkartering Hazelbekke, Mosbeek en Springendal (2018)

Badus Bodem & Water heeft in samenwerking met Ebbing Kiestra Bodemadvies een gedetailleerde bodem- en grondwatertrappenkartering opgesteld voor het Natura2000-gebied Springendal – Dal van de Mosbeek in Noordoost-Twente. In de stroomgebieden van Hazelbekke, Mosbeek en Springendal is circa 157 ha landbouwgrond gekarteerd en zijn 10 zogenaamde raaien geboord, die een beeld vormen van de ondergrond en grondwaterstroming in het gebied. De gedetailleerde informatie uit het onderzoek is omgezet naar een actuele bodem- en grondwatertrappenkaart op schaal 1:10.000, en levert onmisbare informatie voor de onderbouwing van hydrologische en landbouwkundige maatregelen voor opdrachtgever LTO Noord.

Monitoringsplan Staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen (2017-2018)

In opdracht van Staatsbosbeheer stelde Badus Bodem & Water het hydrologische monitoringsplan op voor Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen in Overijssel. Voor dit ruim 1000 ha grote hoogveen-gebied is het grondwater in het veen en de zand-ondergrond van essentieel belang. Voordat inrichtingsmaatregelen getroffen worden, moet een gedegen nul-situatie in kaart gebracht. Het monitoringsplan bevat een gebiedsbrede monitoring van grondwater, oppervlaktewater en waterkwaliteits-bemonstering.

Ecohydrologische schouw Natura2000 Engbertsdijksvenen (2017)

In dit unieke hoogveengebied maak ik onderdeel uit van het schouwteam, dat als doel heeft de actuele situatie van de ondergrond, grondwater, vegetatie en inrichting in beeld te brengen. Badus Bodem & Water voert het onderzoek uit naar de veenpakketten, (on)doorlatende lagen, grondwaterstroming en hydrologische standplaatscondities. Onderdeel van het schouwteam is het verzorgen van excursies in het gebied aan omwonenden en agrariërs.

Deskundige hydrologie Natura2000 Landgoederen Oldenzaal (2016 – 2019)

Voor de Provincie Overijssel is Badus Bodem & Water verantwoordelijk voor de hydrologische en bodemkundige onderbouwing van herstelmaatregelen in en om dit Natura2000-gebied in Twente. Ik verricht (eco)hydrologisch onderzoek, bodemkarteringen, voer gesprekken met grondeigenaren, stel inrichtingsmaatregelen op en bepaal de natschade in het agrarische gebied. Ik verzorg de inhoudelijke afstemming met Waterschap Vechtstromen en Natuurmonumenten.

Grondgebruiksmogelijkheiden Natura2000 Lonnekermeer (2016 – 2017)

Voor de grondeigenaren rond dit natuurgebied stelde ik de schade vast als gevolg van hydrologische herstelmaatregelen en adviseerde ik over effectieve inrichtings- en beheersmaatregelen. In opdracht van Landschap Overijssel en met nauwe betrokkenheid van Waterschap Vechtstromen.

Hydrologisch neutrale bedrijfsverplaatsing Deurnsche Peel (Provincie Noord-Brabant)

Vanwege het vernatten van Natura2000-gebied Deurnsche & Mariapeel en de realisatie van de EHS moet een melkveebedrijf in Liessel verplaatst worden, zonder negatieve gevolgen voor natuur en grondwater. Badus Bodem & Water heeft in samenwerking met De Bakelse Stroom (Jan van Bakel) de effectstudie op de beoogde nieuwe locatie gedaan, inclusief een drainage-, egalisatie en monitoringsplan. Dit project voerden wij uit in opdracht van de Provincie Noord-Brabant in nauwe samenspraak met de betreffende agrariër, makelaar, belangengroepen en Waterschap Aa en Maas.

Bedrijfsbodem- en waterplannen Landgoed Twickel (Waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel)

Voor pachters van Landgoed Twickel in de omgeving van Delden (Overijssel) stelde ik bedrijfsbodem- en waterplannen op. Dit was onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma Pact van Twickel’ (Provincie Overijssel) en ‘Opstellen Bedrijfswaterplannen MVO-award’ (Waterschap Vechtstromen), waarbij ik advies gaf voor een kansrijke verbetering van de bodem- en waterproblematiek op de agrarische gronden. Daarbij rekening houdend met natuurwaarden en waterkwaliteitsverbetering. Werkzaamheden bestonden uit keukentafelgesprekken, veldbezoeken met agariër, invullen kringloopwijzer, opnemen van bodemconditiescore en aandragen van bodemkundige en hydrologische maatregelen. Dit project voerde ik uit in samenwerking met Aequator Groen & Ruimte.

Landbouw op Peil (5 waterschappen, 3 provincies, het Rijk en de EU)

Innovatief project over de effecten van klimaatverandering voor agrarische bedrijven en het regionale waterbeheer in opdracht van 5 waterschappen (Rijn-Oost), 3 provincies, het Rijk en de EU. Mijn taken omvatten bedrijfsbezoeken, interviews, veldonderzoek, modelleren, monitoring, analyse meetdata, beoordelen hydrologische effecten en GIS. In dit project ging het met name om de vertaling van klimaatverandering naar praktische en lokale maatregelen. De voorgestelde maatregelen zijn geïmplementeerd en worden nog steeds gemonitoord. Het project won in 2013 de prestigieuze MVO Award van de Nederlandse Waterschapsbank NWB vanwege het innovatieve en creatieve karakter, de samenwerking tussen waterbeheerders en agrariërs en de bijdrage aan de maatschappij.

Actualisatie AGOR Midden-Limburg (Waterschap Roer en Overmaas)

In opdracht van Waterschap Roer en Overmaas heb ik bijgedragen aan het tot stand komen van een gedetailleerde bodem- en grondwaterkaart van 18 deelgebieden met een totale oppervlakte van 3600 ha. De deelgebieden lagen in of naast natuurgebieden en waren belangrijk voor eventuele vernatting van deze natuurgebieden. In dit project was ik werkzaam als veldbodemkundige en -karteerder, oprichter en beheerder van monitoringsnetwerk, hydroloog en geostatistische expert. Ik was verantwoordelijk voor de kartering in een aantal deelgebieden, de (geo)hydrologische toetsing, de statistische interpolatie en data-analyse, monitoring, plaatsen van peilbuizen en kwaliteitsborger van de opgeleverde GXG-kaarten.

Bodemkartering en hydrologische effectanalyse Sarsven-De Banen (Dienst Landelijk Gebied)

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied is ruim 1100 ha gedetailleerd gekarteerd op vlak van bodem en grondwater. Dit gebied ligt bij Nederweert in het beheersgebied van Waterschap Peel en Maasvallei en is een belangrijk gebied voor natuur (Natura2000) en landbouw. Ik was als veldbodemkundige werkzaam bij de kartering. Als hydroloog was ik verantwoordelijk voor de grondwaterstudie en het evalueren van de effecten van een kwelscherm op een deel van het natuurgebied.

Ruimte voor de Rivier Cortenoever en Voorsterklei (Waterschap Veluwe)

Als maatregel voor Ruimte voor de Rivier van de IJssel zijn twee gebieden ter hoogte van Zutphen aangewezen als overstromingsgebied: Cortenoever en Voorsterklei. Als maatregelen hiervoor moeten een dijk verlegd worden en een aantal bewoners verplaatst worden. In dit project waren wij verantwoordelijk voor bodemkundig onderzoek, het effect van inundaties op landbouw, het benoemen van de gevolgen voor individuele agrarische ondernemers en het beoordelen van grondwatermodelstudies van derden.